ESG и устойчивост

От 2016 г. сме страна по глобалния договор на ООН

Превърнахме устойчивостта в ключов елемент от бизнес стратегията ни и осигурихме нейното присъствие във всичките ни бизнес услуги.

Активно подкрепяме 10-те принципа на договора на ООН по отношение на човешките права, трудовите норми, околната среда и борбата с корупцията.

Докладваме ежегодно за напредъка си по прилагането им на всички заинтересовани страни.

Нашата мрежа

RINA участва в национални и международни форуми, посветени на корпоративната социална отговорност (КСО) и устойчивото развитие.

През 2016 г. към тези инициативи се присъедини CSR Europe чрез италианския си партньор Fondazione Sodalitas, Transparency International и италианската работна група в подкрепа на доброволните антикорупционни инициативи Business Integrity Forum.

През декември 2020 г. формализирахме членството си във Valore D – първата бизнес асоциация за насърчаване на баланса между половете и културата на приобщаване и многообразие.

Нашият път към устойчивост

Нашият път към устойчивост включва както вътрешни, така и външни мерки:

ESG & Sustainability

Featured contents

Екологично

Социално

Градивно