Уведомление за поверителност на уебсайта

Съгласно чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 (наричан по-долу „GDPR“), с настоящото Ви информираме, че Вашите данни ще бъдат обработвани по следните начини и за следните цели::

1. Администратор на данни и длъжностно лице по защита на данните

Администратор на личните данни е RINA S.p.A., със седалище и адрес на управление via Corsica 12, Genoa 16128, Italy, ДДС Номер IT03794120109, и всички дружества от групата, въвлечени в реализацията на заявените от Вас услуги, намиращи се директно или индиректно под контрола на RINA S.p.A., като дъщерни дружества, представителства, клонове, агенции и сходни, например RINA Services S.p.A., РИНА БЪЛГАРИЯ ЕООД и др., явяващи се съвместни администратори на данни съгласно чл. 26 от GDPR. С длъжностното лице по защита на данните може да се свържете на електронния адрес rina.dpo@rina.org.

2. Цел и правно основание

Вашите лични данни се събират автоматично, докато разглеждате нашия уебсайт.

Това се осъществява и без да сте регистрирани в нашия уебсайт, например докато разглеждате описанието на услугите, предоставяни от RINA. Ние автоматично събираме и съхраняваме определена потребителска информация (например вида устройство, използвания браузър, датата и часа на посещението, разглежданите страници и др.), която да ни помогне да предоставим по-ефективна услуга (напр. да адаптираме страниците към Вашето конкретно устройство – компютър, таблет или смартфон; или за да предоставим достъп до ограничени зони на уебсайта ни). 

За нормалното функциониране на уебсайта ни е необходимо събирането на някои лични данни. Тези лични данни НЕ се събират, за да бъдат свързани с идентифициран субект на данни,

но които, по своето естество, биха могли да позволят идентифицирането на потребители чрез обработка и свързване с данни, съхранявани от трети страни, като бисквитки или други инструменти за проследяване. 

Повече информация относно бисквитките ще намерите в края на това уведомление. Може също да посетите конкретния раздел на нашия уебсайт, посветен на управлението на бисквитки. Накратко: събирането на лични данни се извършва, за да се гарантира достъп до уебсайта ни.Правното основание за обработката на лични данни е легитимният интерес на Администратора на данни да осигури правилното функциониране и ефективното използване на нашия уебсайт (чл. 6, ал. 1, буква е) от GDPR).

Допълнителна информация може да бъде предоставена и при попълване на различни интерактивни екрани, като например „Връзка с нас“ или „Контакти“, регистрации за семинари/уебинари и/или събития. Такива данни са например име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, както и всякакви допълнителни данни, включени в придружаващото съобщение, когато е предвидено такова. Освен това могат да бъдат получени и данни за позицията/длъжността и организацията на даден потребител.
Правното основание за това е изпълнението на преддоговорни изисквания, приети по искане на субекта на данните, така че той да може да получи отговор на искания за информация или подкрепа, изпратени съгласно чл. 6, ал. 1, буква б) от GDPR.RINA събира и използва тези категории лични данни, е за да Ви предостави исканите услуги, да управлява регистрацията Ви, да Ви идентифицира и да комуникира с Вас.

Ние можем да се свържем с Вас, когато преди това е била установена връзка със Съвместните администратори (поради сключен договор или поради отправено искане за информация, или защото сте участвали в някое от нашите събития), за да установим степента на удовлетвореност от нашите услуги, като изпратим покана за участие в проучване, свързвайки се по телефон или чрез имейл. Също така бихме могли да изпратим информационни бюлетини, търговски съобщения и/или рекламна информация за предлагани от РИНА услуги, подобни на търсените от Вас.

Правното основание за това обработване съвпада със законния интерес на Администратора на данни да подобри качеството на услугите и да консолидира вече установените договорни отношения със субекта на данните, като ги актуализира, предоставя подкрепа и подобрява услугата (чл. 6, ал. 1, буква е) от GDPR).

Освен описаните по-горе случаи и независимо дали имате акаунт на нашия уебсайт, при условие че между страните не е бил сключен договор, използването на лични данни за евентуалното изпращане на рекламни материали, търговска или маркетингова информация, може да се осъществи само след изричното съгласие на потребителя, било то чрез маркиране на съответното поле в уебсайта или ако е уговорено изрично. 

Вие имате право на избор! Свободни сте да изразите съгласието или отказа си. В последствие имате право да оттеглите съгласието или да отмените отказа си. Правното основание за горепосоченото обработване е указано в чл. 6, ал. 1, буква а) от GDPR. Всеки отказ на съгласие за обработка ще доведе до невъзможност за получаване на търговски, маркетингови и рекламни съобщения за всички услуги на RINA.

3. Начин на обработка и съхранение

Личните данни се обработват от Администратора на данни в съответствие с принципите на законосъобразност, коректност и прозрачност.
Съвместните администратори на данни обработват личните данни за времето, необходимо за изпълнение на горепосочените цели. Само за маркетингови цели, данните ще се обработват в продължение на две години от предоставянето на съгласието.

4. Получател на данни

Част от Вашите данни могат да бъдат предоставени на следните получатели:

- дружества от групата RINA или трети страни, като адвокатски дружества, счетоводни консултанти, финансови одитори, доставчици и субекти, предоставящи услуги за управлението на информационни мрежи и системи на RINA; в този случай те се явяват субекти, за които официално са определени лица, обработващи лични данни при изпълнение на дейности от името и в полза на RINA;
- публични субекти с цел изпълнение на законови задължения.

Без да е необходимо изричното Ви съгласие, Съвместните администратори могат да предоставят данните Ви на надзорни органи (напр. КФН), съдебни органи, адвокатски дружества, застрахователни и финансови компании с цел предоставяне на застрахователни услуги, както и на субекти, на които предоставянето е задължително по закон за постигането на въпросните цели.

5. Прехвърляне на данни

Личните данни се съхраняват на сървъри, разположени в рамките на Европейския съюз. При необходимост РИНА има правото да премести сървърите си извън ЕС в съответствие с приложимите закони, включително чрез включване на стандартни договорни клаузи, предвидени от Европейската комисия, и приемане на задължителни корпоративни правила за вътрешногрупови трансфери.

6. Права на субекта на данни

В качеството Ви на субект на данни по отношение на въпросното обработване имате правата, предвидени в GDPR, включително правото чрез обръщане към Длъжностното лице по защита на данните да поискате от Съвместните администратори на данни: достъп до личните данни, посочване на средствата, целите и логиката, използвани при обработването, правото да възразите, да поискате ограничаване на обработването, преносимост на данните, коригиране и изтриване на същите в рамките и по начините, предвидени в GDPR. 
Когато обработването на данни се основава на съгласие, имате право да го оттеглите по всяко време. 

Винаги имате право да възразите срещу изпращането на рекламна информация и обработката на данни за маркетингови или търговски цели.  

Като субект на данните, имате правата съгласно чл. 15–21 от GDPR и правото на подаване на жалба до компетентните органи, определени съгласно чл. 77 от GDPR.

7. Процедура за упражняване на права и комуникации

Съвместните администратори на данни са назначили лица по защита на данните, към които можете да се обърнете за всички въпроси, свързани с обработката на Вашите лични данни и упражняването на свързаните с тях права.

Вие можете да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните по всяко време, като използвате следните процедури:

- препоръчано писмо с обратна разписка до RINA S.p.A., via Corsica 12, 16128 Genoa, Italy, на вниманието на Длъжностното лице по защита на данните; или
- чрез имейл до rina.dpo@rina.org.

Можете да оттеглите съгласието за услугата по рекламни съобщения:

- като се отпишете от пощенския списък за услугата от рекламни съобщения чрез линка, който ще намерите в долната част на съобщението;
- когато е възможно, като влезете във Вашия профил и промените предпочитанията си.

Политика за бисквитки

RINA S.p.A., със седалище и адрес на управление via Corsica 12, Genoa 16128, Italy, ДДС Номер IT03794120109, и всички дружества от групата, въвлечени в реализацията на заявените от Вас услуги, намиращи се директно или индиректно под контрола на RINA S.p.A., като дъщерни дружества, представителства, клонове, агенции и сходни, например RINA Services S.p.A., РИНА БЪЛГАРИЯ ЕООД и др., явяващи се съвместни администратори на данни съгласно чл. 26 от GDPR. С длъжностното лице по защита на данните може да се свържете на електронния адрес rina.dpo@rina.org.

Обработката на личните данни на потребителите се извършва в съответствие с действащото законодателство, с конкретно позоваване на Регламент (ЕС) № 679/2016, приложим за използването на бисквитки, както и на съответните насоки относно управлението на бисквитките и други инструменти за проследяване. 

Бисквитката е малък текстови файл, който се записва във временната памет на браузъра при посещаване на уебсайт.

Файлът съхранява информация, която уебсайтът може да прочете, когато бъде разгледан на по-късен етап, и която може да е необходима за правилното функциониране на уебсайта и за подобряването му. С помощта на бисквитките е възможно да се определи дали вече е била направена връзка между компютъра и уебсайта, да се акцентират новините или да се запазят данните за вход.

RINA информира, че нейните уебсайтове използват само „технически“ бисквитки. Така наречените „аналитични“ или „профилиращи“ бисквитки се използват само и единствени за оптимизирането на уебсайта. Тези бисквитки могат да събират информация, обобщена или не, за броя на потребителите и за това как се посещава нашия уебсайта.
Подробности за бисквитките и техните характеристики се предоставят автоматично в съответните секции на нашия уебсайт. Вашите предпочитания относно бисквитките могат да бъдат променени по всяко време.

Времето за съхранение на всяка бисквитка може да бъде намерено на следните линкове:
- за институционалния уебсайт: https://doc.sitecore.com/xp/en/developers/101/platform-administration-and-architecture/cookies-used-by-sitecore.htmlhttps://help.salesforce.com/s/articleView?language=en_US&id=sf.networks_cookies.htm&type=5

За бисквитките на трети страни трябва да се направи справка със сайтовете на трети страни;
- за страницата „Кариери“ на уебсайта: https://www.sap.com/corporate/en/legal/privacy/cookies.html

Съгласно изискванията на европейското законодателство за инсталирането на аналитични и профилиращи бисквитки се изисква предварителното съгласие на потребителя.
Когато осъществявате достъп до уебсайта ни, съдържащ такива бисквитки автоматично се показва банер, който Ви информира, че (a) на уебсайта се използват „аналитични“ и „профилиращи“ бисквитки; (б) можете да приемете използването на всички бисквитки или да решите да управлявате предпочитанията си, като да решите кои да приемете и кои да откажете); (в) като затворите банера чрез съответната команда или като продължите да разглеждате уебсайта, Вие по подразбиране НЕ се съгласявате с използването на „аналитични“ и „профилиращи“ бисквитки, и запазвайки тези настройки използвате само технически бисквитки. 

Вие можете да управлявате съгласието си и по отношение на всяка категория използвана бисквитка, която се покаже гореспоменатият банер, както и по всяко време докато разглеждате нашия уебсайт.

Вие можете да блокирате инсталирането на „аналитични“ и „профилиращи“ бисквитки по всяко време, без да компрометирате възможността за посещение на нашия уебсайт и използване на съдържанието му.

Допълнителна информация по отношение на „бисквитките“, можете да получите чрез следния линк: http://www.garanteprivacy.it/cookie.

Вие можете да упражните правата си, посочени в членове 15–21 от GDPR, както и правото си да подадете жалба до компетентния орган съгласно чл. 77 от GDPR.
Съвместните администратори на данни са назначили Длъжностно лице по защита на данните, към което можете да се обърнете по всички въпроси, свързани с обработката на Вашите лични данни и упражняването на свързаните с тях права.

Вие можете да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните по всяко време, като използвате следните процедури:

- препоръчано писмо с обратна разписка до RINA S.p.A., via Corsica 12, 16128 Genoa, Italy, на вниманието на Длъжностното лице по защита на данните; или
- чрез имейл до .

Ресурси