ESG в RINA: Градивно

Изградени здрави основи

RINA се състои от компанията майка – RINA S.p.A. – холдингова структура с две основни подразделения: RINA Services S.p.A. и RINA Consulting S.p.A.

За постигане на съответствие с приложимите норми, признаване, оправомощаване, нотификация и акредитация, включително и изискванията за безпристрастност, подразделенията се управляват и координират от холдинга по отношение на финансите, администрацията, информационните технологии, комуникациите, юридическите въпроси, стратегията, общото управление, структурата и непрекъснатостта на работата.

Всички технически и оперативни въпроси се решават директно от двете подразделения и техните дъщерни дружества по света, изграждащи мрежата на RINA.

Изграденият модел на RINA включва:

Стриктното разделяне на задълженията между холдинга и подразделянията и вътре в тях, заедно с анализа на риска по отношение на безпристрастността, идентифицират, контролират и управляват конфликта на интереси, гарантирайки безпристрастност и съответствие с приложимите норми.

Ние изградихме нашия организационен и управленски модел, който издържа проверката на времето и през годините бе подложен на щателна проверка и еднозначно одобрен от най-стриктните контролни органи, включително Европейската комисия (EC), Европейска агенция по морска безопасност (EMSA), националната акредитация на Италия (ACCREDIA) и много други.

RINA е сертифицирана по международния стандарт за борба с корупцията ISO 37001.