Съответствие - RINA.org

Съответствие

Още от създаването си през 1861 г. RINA оперира напълно прозрачно, в съответствие с всички приложими разпоредби, и гради дейността си в условия на безпристрастност, независимост, професионализъм, уважение, липса на корупция и дискриминация, нулева толерантност към рисковете за живота и здравето на хората, ясни правила за финансова отчетност и контрол, защита на авторското право, неприкосновеност на личността, честна конкуренция и отговорно отношение към обществото. Всичко това е залегнало в нашия етичен кодекс и правила за поведение.

Ресурси