ESG: Природа и общество

Водени от екологичния, социалния и етичния ангажимент на бизнеса

Терминът ESG (Environment-Society-Governance) е във фокуса на медиите през последните няколко години. Това е съвкупно понятие по отношение на ангажиментите на организациите в екологичната (E) и социална сфера (S) и начина да го постигнем чрез един прозрачен и етичен модел на управление (G). RINA предоставя специализирани услуги и по трите компонента, създавайки добавена полза за бизнеса, природата и обществото.

Е: Фокусът на екологичните ни услуги включва контрол, оценка и сертификация при управлението на въздействията върху околната среда, използването на природни ресурси, опазването на водата, въздуха и почвата, управлението на отпадъците и смекчаването и адаптирането към изменението на климата.

S: Фокусът на услугите ни в социалната сфера включва контрол, оценка и сертификация по стандарти за социална отговорност, етични одити на цялата верига доставчици, способствайки за по-добро взаимоотношение между работодатели и работещи, възложители и доставчици и обществото като цяло.

G: Фокусът на услугите ни в сферата на управлението включва услуги за оценка и сертификация по стандарти за качествено управление, борба с корупцията, прозрачност за акционерите, справедливи възнаграждения, давайки равен шанс за всички, както и вземане на оптимални стратегически бизнес решения.