Privacy notice & cookie policy

Polityka prywatności witryny sieci web

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679 (dalej "RODO") informujemy, że Państwa dane będą przetwarzane w następujący sposób i w następujących celach: 

RINA S.p.A., z siedzibą w Genui (GE), via Corsica 12, Italy, CF i VAT nr IT03794120109, oraz pozostałe spółki Grupy RINA są współadministratorami danych zgodnie z art. 26 RODO, z którymi można się skontaktować za pośrednictwem kontaktów wskazanych na stronie internetowej www.rina.org. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem e-mail rina.dpo@rina.org  

Twoje dane osobowe są zbierane automatycznie podczas przeglądania strony. 

Podczas przeglądania w celu uzyskania informacji na temat usług świadczonych przez Rina Group, tj. bez rejestracji w usługach lub sekcjach strony internetowej, będziemy automatycznie zbierać i przechowywać pewne informacje o użytkowniku (na przykład typ urządzenia, używaną przeglądarkę, datę i godzinę wizyty, przeglądane strony), aby pomóc nam zapewnić skuteczną obsługę (np. w celu dostosowania naszej strony internetowej do potrzeb Twojego urządzenia - komputera, tabletu lub smartfona - lub umożliwienia dostępu do obszarów naszej strony internetowej o ograniczonym dostępie). Ponadto normalne funkcjonowanie strony internetowej wymaga pozyskania pewnych danych osobowych, które nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowaną osobą, której dane dotyczą, ale które ze względu na swój charakter mogą umożliwić identyfikację użytkowników poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez strony trzecie, takimi jak pliki cookie lub inne narzędzia śledzące. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie używanych przez witrynę, przeczytaj politykę plików cookie na dole niniejszego powiadomienia i odwiedź www.rina.org w poszczególnych sekcjach poświęconych zarządzaniu preferencjami dotyczącymi plików cookie. Zebrane dane osobowe są zatem niezbędne do zagwarantowania dostępu do strony internetowej. 

Podstawą prawną tej czynności przetwarzania jest uzasadniony interes administratora danych w zagwarantowaniu funkcjonowania witryny i możliwości jej skutecznego korzystania (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

Ponadto, korzystając ze strony internetowej i przeglądając poszczególne sekcje, użytkownik może podać dalsze informacje, wypełniając różne formularze: na przykład formularz "Kontakty", rejestracje na webinaria i wydarzenia. Dane, o które możesz zostać poproszony, to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wszelkie dodatkowe dane zawarte w towarzyszącej wiadomości (jeśli zostały podane); Można również pozyskiwać dane dotyczące zajmowanego stanowiska w firmie, do której należy, a w razie potrzeby również zajmowanego w niej stanowiska. 

Podstawą prawną, która legitymizuje przetwarzanie wyżej wymienionych danych, jest wykonanie środków przedumownych przyjętych na wniosek osoby, której dane dotyczą, tak aby można było odpowiedzieć na wnioski o informacje lub wsparcie przekazane, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

W rzeczywistości RINA gromadzi i wykorzystuje te kategorie danych osobowych wyłącznie w celu świadczenia żądanych usług, zarządzania rejestracją, identyfikacji użytkownika i komunikowania się z nim. 

W przypadkach, w których wcześniej nawiązano relację ze Współadministratorami (ponieważ podpisano umowę, lub ponieważ zgłoszono prośbę o informacje lub wsparcie, lub ponieważ brałeś udział w jednym z naszych wydarzeń), możemy również skontaktować się z Tobą w celu wykrycia stopnia zadowolenia z jakości produktów i/lub usług objętych umową/usługą,  wysyłając ankiety lub prośby za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kontaktów telefonicznych, a także wysyłając biuletyny, komunikaty handlowe i / lub materiały reklamowe dotyczące produktów i / lub usług oferowanych przez Spółkę podobnych do tych objętych umową / usługą. 

Podstawa prawna tego przetwarzania jest zbieżna z uzasadnionym interesem administratora danych polegającym na poprawie jakości usług i konsolidacji stosunku umownego już nawiązanego z osobą, której dane dotyczą, poprzez jej aktualizację, zapewnianie wsparcia, a także ulepszanie usługi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

Poza przypadkami opisanymi powyżej i niezależnie od założenia konta na naszej stronie internetowej, o ile nie została podpisana umowa pomiędzy stronami, wykorzystanie danych osobowych do ewentualnej wysyłki newsletterów, materiałów reklamowych, informacji handlowych, sprzedaży produktów lub usług przez Współadministratorów, może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez użytkownika,  zaznaczając odpowiednie pole w poszczególnych sekcjach witryny. Podanie tych danych jest opcjonalne. W związku z tym możesz wyrazić swoją zgodę lub odmowę, a następnie odwołać pierwotnie udzieloną zgodę. Podstawę prawną powyższego przetwarzania można znaleźć w zgodzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Każda odmowa zgody na przetwarzanie będzie skutkowała niemożliwością otrzymywania newsletterów, informacji handlowych i materiałów reklamowych dotyczących wszystkich produktów lub usług marki RINA oferowanych przez Współadministratorów.  

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z zasadami legalności, poprawności i przejrzystości. 

Współadministratorzy danych będą przetwarzać dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów. Wyłącznie w celach marketingowych dane będą przetwarzane przez dwa lata od udzielenia zgody. 

Twoje dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom: 

- firmom lub innym stronom trzecim (profesjonalnym firmom, konsultantom, dostawcom, podmiotom świadczącym usługi w zakresie zarządzania systemem informatycznym i sieciami telekomunikacyjnymi itp.), które wykonują działania zlecone na zewnątrz w imieniu administratora danych i które zostały formalnie wyznaczone na podmioty przetwarzające dane; 

- podmiotom publicznym, w celu wypełnienia zobowiązań prawnych. 

Bez konieczności uzyskania Państwa wyraźnej zgody Współadministratorzy mogą przekazywać Państwa dane organom nadzorczym (takim jak ANAC), organom sądowym, zakładom ubezpieczeń w celu świadczenia usług ubezpieczeniowych, a także tym podmiotom, wobec których komunikacja jest obowiązkowa z mocy prawa dla realizacji tych celów. 

Dane osobowe są przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. W każdym razie przyjmuje się, że w razie konieczności współadministratorzy danych będą mieli prawo do przeniesienia serwerów nawet poza UE. W takim przypadku Współadministratorzy Danych gwarantują, że przekazywanie danych poza UE będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym poprzez włączenie standardowych klauzul umownych przewidzianych przez Komisję Europejską oraz przyjęcie wiążących reguł korporacyjnych dotyczących przekazywania danych wewnątrz grupy.  

Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawa przewidziane w RODO, w tym prawo do zwrócenia się do Współadministratorów Danych, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych o: dostęp do danych osobowych, wskazanie środków, celów i logiki przetwarzania, prawo do sprzeciwu,  żądania ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, ich sprostowania i usunięcia, w granicach i w sposób przewidziany w RODO.  

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.  

Ponadto zawsze masz prawo sprzeciwić się wysyłaniu newsletterów i przetwarzaniu danych w celach marketingowych lub handlowych.   

W związku z tym, jako osoba, której dane dotyczą, masz prawa zgodnie z art. 15 – 21 RODO, a także prawo do złożenia skargi do właściwego organu zgodnie z art. 77 RODO. 

Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych i korzystaniem z praw z tym związanych. 

W związku z tym możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych w dowolnym momencie, korzystając z następujących procedur: 

- wysyłając list polecony za potwierdzeniem odbioru do RINA S.p.A., via Corsica 12, 16128 Genoa, Italy, do wiadomości inspektora ochrony danych, lub przez 

- wysłanie wiadomości e-mail do rina.dpo@rina.org

Cofnięcie zgody na usługę newslettera jest możliwe poprzez: 

- wypisanie się z listy mailingowej usługi newslettera za pomocą linku, który znajdziesz na dole wiadomości. 

- jeśli to możliwe, uzyskując dostęp do swojego prywatnego obszaru i zmieniając swoje preferencje. 

Polityka cookies

RINA S.p.A., z siedzibą w Genui (GE), Italy, via Corsica 12, CF i VAT nr IT03794120109, oraz pozostałe spółki Grupy RINA są współadministratorami danych zgodnie z art. 26 RODO, z którymi można się skontaktować za pośrednictwem kontaktów wskazanych na stronie internetowej www.rina.org. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem e-mail rina.dpo@rina.org.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia (UE) nr 679/2016, mającego zastosowanie do stosowania plików cookies oraz odpowiednich wytycznych dotyczących zarządzania plikami cookies i innymi narzędziami śledzącymi.  

Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany w pamięci tymczasowej przeglądarki podczas odwiedzania strony internetowej. 

Plik przechowuje pewne informacje, które strona jest w stanie odczytać, gdy jest konsultowana w późniejszym czasie, a które mogą być niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny i poprawy jej użyteczności. Za pomocą plików cookie można na przykład określić, czy połączenie między komputerem a witryną zostało już nawiązane, aby podświetlić wiadomości lub zachować informacje "logowania". 

RINA informuje, że jej strony internetowe wykorzystują wyłącznie "techniczne" pliki cookies, tzw. analityczne. "analityczne" i tak zwane profilujące pliki cookie "profilowanie", które w celu optymalizacji witryny mogą gromadzić informacje, zagregowane lub nie, na temat liczby użytkowników i sposobu odwiedzania witryny. 

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat plików cookie aktywnych na różnych stronach witryny i powiązanych cech, a także w celu zarządzania preferencjami dotyczącymi plików cookie, można odwiedzić dedykowane sekcje witryny obecne na różnych stronach. 

Czasy przechowywania każdego pliku cookie można znaleźć pod następującymi linkami: 

- dla strony instytucjonalnej:  
https://doc.sitecore.com/xp/en/developers/101/platform-administration-and-architecture/cookies-used-by-sitecore.html
https://help.salesforce.com/s/articleView?language=en_US&id=sf.networks_cookies.htm&type=5. For third-party cookies, W przypadku plików cookie stron trzecich należy odnieść się do witryn stron trzecich; 

- na stronie internetowej "Kariera": 
 https://www.sap.com/corporate/en/legal/privacy/cookies.html;

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w odniesieniu do podstawy prawnej przetwarzania, do zainstalowania analitycznych i profilujących plików cookie wymagana jest uprzednia zgoda użytkownika. Z tego powodu, gdy uzyskujesz dostęp do strony internetowej lub poszczególnych stron, wyświetlany jest baner informujący, że (i) "analityczne" i "profilujące" pliki cookie są używane na stronie internetowej; (ii) możesz zaakceptować korzystanie ze wszystkich plików cookie lub zdecydować o zarządzaniu swoimi preferencjami (decydując, które z nich zaakceptować, a które odrzucić); iii) zamykając baner za pomocą odpowiedniego polecenia lub kontynuując przeglądanie, użytkownik nie wyraża zgody na używanie plików cookie "analitycznych" i "profilujących", zachowując ustawienia domyślne, a zatem używając wyłącznie technicznych plików cookie. W każdym przypadku użytkownik może również zarządzać swoją zgodą w odniesieniu do każdej kategorii używanych plików cookie, gdy wyświetlany jest wyżej wymieniony baner i w dowolnym momencie podczas przeglądania witryny w odpowiednich sekcjach. 

Użytkownik może w każdej chwili zablokować instalację "analitycznych" i "profilujących" plików cookie, bez uszczerbku dla możliwości odwiedzania witryny i korzystania z jej zawartości. 

W celu uzyskania dalszych informacji na temat tak zwanych "plików cookie" prosimy o skorzystanie z poniższego linku: https://www.garanteprivacy.it/cookie

Użytkownik może skorzystać z praw, o których mowa w art. 15 - 21 RODO, a także z prawa do złożenia skargi do właściwego organu zgodnie z art. 77 RODO. 

Współadministratorzy wyznaczyli inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych i korzystaniem z powiązanych praw. 

W związku z tym użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych w następujący sposób: 

- wysyłając list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do RINA S.p.A., via Corsica 12, 16128 Genoa, Italy, do wiadomości inspektora ochrony danych, lub 
- wysyłając wiadomość e-mail na adres rina.dpo@rina.org.

 

Zasoby

Privacy notice & cookie policy - RINA.org