ESG w RINA: Ład korporacyjny

Filary naszego modelu zarządzania

RINA składa się ze spółki dominującej, RINA S.p.A., która jest grupą holdingową kontrolującą główne udziały subholdingowe RINA Services S.p.A., RINA Consulting S.p.A.oraz RINA Prime Value Services S.p.A. W celu zapewnienia zgodności z mającymi zastosowanie zasadami uznawania, autoryzacji, powiadamiania i akredytacji, w tym z zasadami dotyczącymi zarządzania bezstronnością, udziały cząstkowe podlegają zarządzaniu i koordynacji przez grupę holdingową w obszarach finansów, administracji, strategii, organizacji, zarządzania i ciągłości działania. Natomiast decyzje techniczne i operacyjne pozostają w wyłącznej gestii udziałów kapitałowych i spółek znajdujących się pod ich kontrolą. 

Filary modelu zarządzania RINA: 

Ścisły podział obowiązków pomiędzy organami zarządzającymi, wraz z oceną ryzyka bezstronności w celu identyfikacji i zarządzania bezstronnością oraz ryzykiem wystąpienia konfliktu interesów w relacjach spółki, zapewnia zgodność z obowiązującymi zasadami bezstronności. Opracowaliśmy model organizacyjny i zarządczy, który na przestrzeni lat został skontrolowany i zatwierdzony przez najsurowszych kontrolerów, w tym Komisję Europejską, Europejską Agencję Bezpieczeństwa na Morzu, włoską jednostkę akredytującą Accredia i wiele innych jednostek akredytujących na całym świecie.

RINA certyfikowała swój system zarządzania antykorupcyjnego zgodnie z normą ISO 37001:2016.

Firmy RINA przyjmują i wdrażają Systemy Zarządzania Jakością zgodne z normą ISO 9001.

W odniesieniu do bezpieczeństwa informacji, RINA przyjmuje certyfikowany system zarządzania zgodnie z normą ISO 27001:2013.

Rada Dyrektorów spółki holdingowej pełni rolę zarządzania, koordynowania, weryfikowania i kontrolowania Grupy RINA jako całości. Zarząd określa strukturę ładu korporacyjnego Grupy i wyznacza ogólny kierunek zarządzania kontrolowanymi spółkami i Grupą RINA jako całością. Ocenia również adekwatność systemów organizacyjnych kontrolowanych spółek, zarówno w odniesieniu do rozwoju działalności, jak i kontroli/zarządzania ryzykiem na podstawie obowiązujących statutów i obowiązujących przepisów prawa.

Organ kontrolny jest odpowiedzialny za model organizacyjny, zarządzania i kontroli, który ma na celu zminimalizowanie odpowiedzialności administracyjnej osób prawnych. Jednostka monitoruje stosowanie kodeksu etyki, wykorzystując dane i informacje zgromadzone przez jednostkę audytu wewnętrznego lub od informatorów. Wydaje również wiążące opinie na temat jego interpretacji, przeprowadza okresowe przeglądy i proponuje organowi zarządzającemu potrzebne zmiany.

Komitet ten wspiera Radę Dyrektorów i Dyrektora Generalnego RINA S.p.A. w identyfikowaniu, ocenie i zarządzaniu ryzykiem strategicznym, finansowym, operacyjnym i braku zgodności związanym z działalnością spółki holdingowej i jej spółek zależnych. Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym RINA, zmieniona w styczniu 2020 r., określa nasze zobowiązanie do opracowania ram zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM).
Rada ds. Zgodności Korporacyjnej zapewnia wytyczne w celu zapewnienia, że działania RINA są zgodne z wymogami bezstronności określonymi w obowiązujących standardach, a także z wymogami uczciwości, poufności i uczciwej konkurencji.
Ta funkcja weryfikuje zgodność z Kodeksem Etyki, zarządza zgłoszeniami potencjalnych naruszeń i przekazuje wyniki tej działalności do Organu Kontrolnego.
Ten nowo powstały Komitet ESG wspiera Radę Dyrektorów i Dyrektora Generalnego RINA S.p.A. w identyfikowaniu, zarządzaniu i monitorowaniu strategii RINA w kwestiach ESG, zarówno wewnętrznych, jak i biznesowych, promując kulturę zrównoważonego rozwoju w firmie.
Komisja ds. Cyberbezpieczeństwa i Cyfryzacji wspiera dyrektora generalnego i  najwyższe kierownictwo RINA SpA w definiowaniu i aktualizowaniu polityki i strategii firmy w zakresie cyberbezpieczeństwa i cyfryzacji, rozwijaniu niezbędnej kultury i świadomości firmy oraz promowaniu pozycji RINA jako wzorca w tym obszarze.

RINA Whistleblowing

Dowiedz się więcej

Zasoby