Zgodność - RINA.org

Zgodność

Prawa człowieka

Zgodnie z art. 2 Włoskiej Konstytucji i głównymi Międzynarodowymi wytycznymi, poszanowanie nienaruszalnych praw człowieka jest uważane za podstawową zasadę. Z tego powodu RINA promuje i broni tych praw w każdych okolicznościach i odrzuca wszelką dyskryminację ze względu na płeć, pochodzenie, język, religię, politykę oraz warunki społeczne i osobiste. RINA stosuje zasady Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji ONZ o prawach dziecka, Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz Wytycznych OECD dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych.

Zgodność z zasadami

RINA przestrzega prawa krajowego i międzynarodowego obowiązującego we Włoszech i w każdym innym kraju, w którym RINA prowadzi działalność. Aby zapewnić poszanowanie tej zasady, spółki RINA przyjmują modele organizacji, zarządzania i kontroli, których celem jest zapobieganie przestępstwom, jak przewidziano w ust. 6 dekretu ustawodawczego 231/2001.

Bezstronność

W 2013 r. RINA zbadała, za pośrednictwem specjalnej grupy roboczej, relacje między działaniami prowadzonymi przez jej przedsiębiorstwa w świetle zapewnienia bezstronności i zapobiegania konfliktom interesów, tak aby umożliwić świadczenie usług inżynieryjnych i usług oceny zgodności, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi akredytacji i zezwoleń. 

Celem wytycznych w sprawie bezstronności jest rozpowszechnianie w RINA wiedzy na temat zasad bezstronności i niezależności, które stanowią zasadnicze wymagania dla działań związanych z oceną zgodności. Jednocześnie, zapewniając zgodność z niezależnością poszczególnych spółek RINA, niniejsze Wytyczne określają zasady postępowania, które każda spółka musi przyjąć podczas prowadzenia działalności, która, jeśli jest ze sobą powiązana i niewłaściwie zarządzana, może stanowić zagrożenie dla bezstronności.

Uczciwość finansowa i zwalczanie nadużyć finansowych

RINA przeprowadza wszystkie operacje i transakcje finansowe zgodnie z zasadami uczciwości i przejrzystości, a w żadnym wypadku nie przeprowadza żadnych nieuczciwych operacji ani transakcji. Dlatego każda operacja finansowa musi być prawidłowo zatwierdzona, weryfikowalna, zgodna z prawem, spójna i odpowiednia.

Walka z korupcją

RINA odrzuca korupcję jako instrument do prowadzenia swojej działalności. Przekupstwo nie jest dozwolone w żadnych okolicznościach, a nawet jeśli ma na celu próbę przekupienia wybranych osób pełniących krajowe i międzynarodowe funkcje publiczne, urzędników publicznych lub dostawców usług publicznych, jako osoby prywatne. Nikt nie może obiecywać, dawać pieniędzy lub innych korzyści w celu uzyskania nienależnych korzyści dla RINA lub dla siebie. Co więcej, nikt nie może prosić o pieniądze lub inne korzyści w celu wykonania nienależnych usług.

Ochrona własności intelektualnej

RINA jest świadoma znaczenia własności intelektualnej i z tego powodu szanuje i broni treści każdego rodzaju, a zwłaszcza własności intelektualnej lub należącej do innych, takich jak prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe lub inne wartości niematerialne.

Konkurencja

RINA uznaje, że uczciwa konkurencja jest fundamentalnym elementem rozwoju biznesu korporacyjnego. W związku z tym RINA przestrzega obowiązujących przepisów antymonopolowych i zasad lojalności wobec konkurencji i w żadnym wypadku nie podejmuje działań ani nie przyjmuje zachowań sprzecznych z wolną i uczciwą konkurencją.

Prawidłowość w prowadzeniu działalności gospodarczej i podejmowanych działań

W relacjach biznesowych i prowadzeniu działalności firmy RINA zobowiązała się do postępowania w sposób jasny i prawidłowy, z zachowaniem charakteryzującym się lojalnością, poczuciem odpowiedzialności i działaniem w dobrej wierze.

Relacje oparte na zaufaniu z interesariuszami

Cele firmy, propozycje i realizacja projektów oraz inwestycje muszą być podejmowane w celu zwiększenia aktywów i wartości administracyjnych, technologicznych i poznawczych firmy, a także tworzenia wartości i majątku dla wszystkich Interesariuszy. Aby zapewnić przejrzystość operacyjności kierownictwa, RINA definiuje, wdraża i kolejno aktualizuje wyraźny i jednolity system ładu korporacyjnego, nieodłącznie związany zarówno z własną strukturą organizacyjną, jak i relacjami ze stronami trzecimi, zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami najlepszych praktyk, wiedząc, że zdolność przedsiębiorstwa do zapewnienia sobie funkcjonalnych, wydajnych i skutecznych zasad stanowi niezbędny instrument wzmocnienia jej reputacji w zakresie  wiarygodności i przejrzystości oraz zaufania zainteresowanych stron.

Wzajemność i współpraca

Idealną siłą napędową kodeksu etycznego jest wzajemna korzyść, jaką mogą otrzymać wszystkie zainteresowane strony, dostosowując się do wzajemnego i opartego na współpracy postępowania etycznego.

Zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko

Zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko to trzy ważne wartości, które stanowią podstawę filozofii przedsiębiorczości Grupy RINA i odnoszą się do statutowej działalności spółek RINA. Te ważne koncepcje zostały przypomniane w Polityce dotyczącej zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska, dokumencie, który określa filozofię, poprzez którą RINA zamierza realizować swoje cele biznesowe.

Zasoby