Informowanie o nieprawidłowościach - RINA.org

Dostęp do kanału głosowego

Dostęp do kanału internetowego

Podgląd infografiki

Informowanie o nieprawidłowościach

Co to jest

Whistleblowing to działanie polegające na zgłoszeniu ryzyka, które może zaszkodzić klientom, współpracownikom, akcjonariuszom, opinii publicznej lub reputacji RINA. Zgłoszenia mogą być rejestrowane pod warunkiem zachowania anonimowości, jeżeli osoba, której dotyczy zgłoszenie, wyrazi taką wolę.

Dlaczego warto zgłaszać

Prawem i obowiązkiem jest ochrona naszej pracy, naszej firmy, naszych współpracowników, naszych klientów i naszych pracowników. Celem tego instrumentu, przyjętego kilku lat temu w RINA, jest zapobieganie występowaniu niezgodności, nadużyć lub nieprawidłowości w organizacji, ale także zaangażowanie wszystkich interesariuszy i ogółu społeczeństwa w przeciwdziałanie nielegalnym działaniom i niewłaściwym zachowaniom, poprzez aktywne i odpowiedzialne uczestnictwo.

Co zgłaszać

Domniemane naruszenia, popełniane przez personel wewnętrzny, współpracowników i partnerów biznesowych, odnoszące się do następujących aspektów:

Czego nie zgłaszać

W przypadku informacji handlowych lub operacyjnych (np. skarg) obowiązują inne istniejące kanały komunikacji.

Jak zgłosić

Raporty mogą być rejestrowane za pośrednictwem zewnętrznego i niezależnego serwisu, który zapewnia dwa różne kanały:

Na początku raportu zostanie wyświetlony monit o wskazanie firmy, której dotyczy raport. Możesz podać RINA lub nazwę firmy podmiotu prawnego Grupy, do której chcesz się odnieść.

Po wysłaniu raportu wystawiane jest potwierdzenie zgłoszenia, które umożliwia ponowne wejście do portalu i monitorowanie postępów. 

Zgłoszenie może być całkowicie anonimowe dla obu kanałów, jeśli zgłaszający sobie tego życzy, i będzie zarządzane przez RINA zgodnie z procesem zgłaszania nieprawidłowości, który można przeczytać tutaj.

Numery telefonów (w przypadku raportów głosowych) i link do strony powitalnej powiadomień (w przypadku raportów internetowych) są wyświetlane na górze tej strony.

Kto świadczy usługę raportowania

Usługa jest obsługiwana przez Safecall, wykwalifikowaną i niezależną firmę zewnętrzną dla Grupy RINA.

Kto zarządza raportem

Zadanie zarządzania raportami powierzono funkcji Korporacyjnego Audytu Wewnętrznego RINA S.p.A.

Ochrona zgłaszających

RINA zobowiązuje się do ochrony przed zastraszaniem i odwetem ze strony tych, którzy w dobrej wierze zgłosili doniesienia. Zgłoszenie jest traktowane jako poufne, a tożsamość zgłaszającego, jeśli została zadeklarowana, nie jest ujawniana bez zgody.

Dokładny i szczegółowy raport może być obsługiwany bez dalszego zaangażowania. W każdym przypadku informacje będą przetwarzane zgodnie z kryteriami poufności.

Prawa osoby, której dotyczy zgłoszenie

W trakcie wewnętrznego dochodzenia w sprawie zgłoszenia zostanie jednak zagwarantowane wszelkie prawo osoby, której dotyczy zgłoszenie i w żadnym wypadku nie zostanie wszczęte postępowanie w przypadku braku konkretnych dowodów dotyczących treści samego zgłoszenia.

Prywatność

Uzyskując dostęp do platformy zgłaszania nieprawidłowości, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz treść polityki prywatności.