Search

ESG w RINA: Zarządzanie

Filary naszego modelu zarządzania

RINA składa się ze spółki dominującej, RINA S.p.A., która jest grupą holdingową kontrolującą główne subholdingi RINA Services S.p.A. i RINA Consulting S.p.A. W celu zapewnienia zgodności z mającymi zastosowanie zasadami uznawania, autoryzacji, powiadamiania i akredytacji, w tym z przepisami dotyczącymi zarządzania bezstronnością, podholdingi podlegają zarządzaniu i koordynacji przez grupę holdingową w obszarach finansów, administracji, strategii, organizacji, zarządzania i ciągłości działania. Natomiast decyzje techniczne i operacyjne pozostają w wyłącznej gestii spółek holdingowych i spółek pozostających pod ich kontrolą. 

Filarami modelu zarządzania RINA są: 

Ścisły podział obowiązków między organami zarządzającymi, wraz z oceną bezstronności ryzyka w celu zidentyfikowania bezstronności i zarządzania nią oraz ryzyka konfliktu interesów w stosunkach z przedsiębiorstwem, zapewnia zgodność z obowiązującymi zasadami bezstronności. Opracowaliśmy model organizacyjny i zarządzania, który na przestrzeni lat był kontrolowany i zatwierdzany przez najsurowszych kontrolerów, w tym Komisję Europejską, Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego, włoską jednostkę akredytującą Accredia i wiele innych jednostek akredytujących na całym świecie.

RINA certyfikowała swój system zarządzania antykorupcyjnego zgodnie z normą ISO 37001:2016.

Rada Dyrektorów spółki holdingowej pełni rolę zarządzania, koordynowania, weryfikowania i kontrolowania Grupy RINA jako całości. Zarząd określa strukturę ładu korporacyjnego Grupy i wyznacza ogólny kierunek zarządzania kontrolowanymi spółkami i Grupą RINA jako całością. Ocenia również adekwatność systemów organizacyjnych kontrolowanych spółek, zarówno w odniesieniu do rozwoju działalności, jak i kontroli/zarządzania ryzykiem na podstawie obowiązujących statutów i obowiązujących przepisów prawa.

Organ kontrolny jest odpowiedzialny za model organizacyjny, zarządzania i kontroli, który ma na celu zminimalizowanie odpowiedzialności administracyjnej osób prawnych. Jednostka monitoruje stosowanie kodeksu etyki, wykorzystując dane i informacje zgromadzone przez jednostkę audytu wewnętrznego lub od informatorów. Wydaje również wiążące opinie na temat jego interpretacji, przeprowadza okresowe przeglądy i proponuje organowi zarządzającemu potrzebne zmiany.

Komitet ten wspiera Radę Dyrektorów i Dyrektora Generalnego RINA S.p.A. w identyfikowaniu, ocenie i zarządzaniu ryzykiem strategicznym, finansowym, operacyjnym i braku zgodności związanym z działalnością spółki holdingowej i jej spółek zależnych. Polityka zarządzania ryzykiem korporacyjnym RINA, zmieniona w styczniu 2020 r., określa nasze zobowiązanie do opracowania ram zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM).
Rada ds. Zgodności Korporacyjnej zapewnia wytyczne w celu zapewnienia, że działania RINA są zgodne z wymogami bezstronności określonymi w obowiązujących standardach, a także z wymogami uczciwości, poufności i uczciwej konkurencji.
Ta funkcja weryfikuje zgodność z Kodeksem Etyki, zarządza zgłoszeniami potencjalnych naruszeń i przekazuje wyniki tej działalności do Organu Kontrolnego.
Ten nowo powstały Komitet ESG wspiera Radę Dyrektorów i Dyrektora Generalnego RINA S.p.A. w identyfikowaniu, zarządzaniu i monitorowaniu strategii RINA w kwestiach ESG, zarówno wewnętrznych, jak i biznesowych, promując kulturę zrównoważonego rozwoju w firmie.
RINA Whistleblowing

RINA Whistleblowing

Dowiedz się więcej

Zasoby

Resources